Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

14:33
2321 6ae2
Reposted fromdailylife dailylife
14:31
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viaoversensitive oversensitive
14:30
1861 278f 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaoversensitive oversensitive

January 17 2018

20:32
1881 728c
Reposted fromkaiee kaiee viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:31
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa via28mm 28mm

January 15 2018

23:40
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaoversensitive oversensitive
23:40
23:40
3646 40f0 500
23:36
2984 ecee 500
Reposted fromtfu tfu viazie zie
23:36
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viazie zie
23:35
0885 c162 500
23:34
  • someone:what's up
  • me:i am not comfortable telling you what is happening in my life, how about you
Reposted fromweightless weightless via28mm 28mm
23:34
6533 0b18
23:34
4469 41c5 500
Reposted fromhagis hagis viaoversensitive oversensitive
23:34
4469 41c5 500
Reposted fromhagis hagis viaoversensitive oversensitive
23:33
6482 4a9d 500
Reposted fromtron tron viaoversensitive oversensitive
23:32
3520 ebe6 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
23:31
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger via28mm 28mm
23:31

Zasada nr 1: Jeżeli kobieta kocha i jest kochana, nie odejdzie.

Zasada nr 2: Jeżeli kobieta kocha, ale nie czuje się kochana, to najpierw będzie o tym mówić.

Zasada nr 3: Jeżeli kobieta kocha, nie czuje się kochana i jest ignorowana, kiedy o tym mówi – ODCHODZI.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)

January 11 2018

13:52
Reposted fromBundz Bundz viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl